EPROM DATA
by Harry Lythall - SM0VPO

AMDVPP
271625.0V
2817A5.0V
273225.0V
2732A21.0V
2732B12.5V
276421.0V
2764A12.5V
2864A5.0V
2712821.0V
27128A12.5V
2725612.5V
27C25612.5V
2751212.5V
27C51212.5V
27C51312.5V
27C102412.5V
EXELVPP
2816A5.0V
2817A5.0V
2864A5.0V
FUJITSUVPP
273225.0V
27C32A21.0V
27(C)6421.0V
27(C)12821.0V
2725612.5V
27C25612.5V
27C256A/H12.5V
27C51212.5V
27C51312.5V
27C100012.5V
27C100112.5V
27C102412.5V
HITACHIVPP
46271625.0V
4627(C)32(P)25.0V
4827(C)32AG21.0V
27C64G21.0V
48276421.0V
4827128G21.0V
27128AG12.5V
27(C)256G12.5V
27512G12.5V
INTELVPP
271625.0V
2816A5.0V
2817A5.0V
273225.0V
2732A21.0V
2732B12.5V
276421.0V
27C6412.5V
27C6412.5V
87C6412.5V
2864A5.0V
2712821.0V
27(C)128A/B12.5V
27(C)256
87C25612.5V
2751212.5V
27010/C01012.5V
2701112.5V
2751312.5V
2721012.5V
MITSUBVPP
271625.0V
273225.0V
2732A21.0V
276421.0V
27C12821.0V
2725612.5V
NATIONAL
SEMICON
VPP
271625.0V
27C1625.0V
27C16B12.5V
27C16H25.0V
9816A5.0V
9817A5.0V
27C3225.0V
27C32B12.5V
27C32H25.0V
27(C)6412.5V
27CP6412.5V
98C645.0V
27C128
27CP128
27C256
27C256B
27CP256
27C512
27C512A
27C1023
27C1024
NECVPP
273225.0V
2732A21.0V
2764/C6421.0V
2712821.0V
27C25621.0V
27256A12.5V
27C256A12.5V
27512A/C51212.5V
27C100012.5V
27C100112.5V
27C102412.5V
OKIVPP
271625.0V
2816A5.0V
273225.0V
2732A21.0V
27C6421.0V
2764A12.5V
27C12821.0V
27128A12.5V
27C256A12.5V
2751212.5V
27C100012.5V
27C102412.5V
RICHOVPP
2732A21.0V
27C3221.0V
2764A12.5V
27C6421.0V
27C25612.5V
ROCKWELVPP
2816A5.0V
2732A21.0V
27C3221.0V
2764A12.5V
27C6421.0V
27C25612.5V
SEEQLVPP
2816AH5.0V
5516AH5.0V
2817A(H)5.0V
5517A(H)5.0V
276421.0V
2712821.0V
SIGNETICVPP
2732/C3225.0V
27C64
27C64A21.0V
27C64AF12.5V
27C25612.5V
27C256F12.5V
2751212.5V
27C51212.5V
27C100012.5V
27C102412.5V
SIGNETICVPP
2732/C3225.0V
27C6421.0V
27C64A12.5V
27C64AF12.5V
27C25612.5V
27C256F12.5V
2751212.5V
27C51212.5V
27C100012.5V
27C102412.5V
SGSVPP
271625.0V
27C1625.0V
273225.0V
27C3225.0V
2732A21.0V
276421.0V
2764A12.5V
27C6412.5V
27128A12.5V
27256A12.5V
27C25612.5V
2751212.5V
2751212.5V
27C102412.5V
27C100012.5V
TIVPP
273225.0V
27(P)32A21.0V
27(P)6421.0V
27C6412.5V
2712821.0V
27(P)C12812.5V
27(P)C25612.5V
2751212.5V
27C51212.5V
27C100012.5V
27C102412.5V
27C21012.5V
TOSHIBAVPP
2732A21.0V
2732D25.0V
2764D21.0V
2464AP12.5V
2764AD/ADI12.5V
27128D21.0V
27128AD12.5V
27128ADI12.5V
24128AP12.5V
27256D21.0V
TC57256D21.0V
24256AP12.5V
27(C)256AD12.5V
27(C)256ADI12.5V
TC54256P21.0V
TC54256AP12.5V
TC57256AD12.5V
27512D/DI12.5V
24512P12.5V
TC571000D12.5V
TC571001D12.5V
27102412.5V
UMCVPP
273225.0V
276421.0V
2764D21.0V
27128D21.0V
27256D21.0V
VLSIRVPP
27C6412.5V
28H645.0V
27C12812.5V
27C25612.5V
27C51212.5V
XICOVPP
2816A5.0V
2864A5.0V
28H645.0V
27C12812.5V
27C51212.5V