Gladiolus Rag
by Scott Joplin

13 July 1994
Level 2