Login: wizard     			Name: Lion Wizardsoul
Directory: /u/wizard        	Shell: /bin/tcsh
No unread mail
Plan:
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@